تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

گزارش عملكرد


 • تصويب طرح بازنگري دوره كارشناسي ارشد معماري و انرژي از كارگروه فناوري و صنعت ساختمان
 •  تصويب بازنگري برنامه دوره دكتري معماري
 •  مكاتبه با وزارت علوم و تاكيد بر اينكه هرگونه قرارداد براي حمايت از تأليف و تدوين كتب و منابع درسي متناظر با سرفصل هاي مصوب كارگروه معماري، با هماهنگي اين كارگروه باشد.
 • تصويب برنامه درسي و سرفصل دكتري معماري منظر و دكتري تكنولوژي معماري
تصويب اعضاي كارگروه هاي سه گانه فرعي معماري و شهرسازي
 • تصويب برنامه درسي كارشناسي ارشد مهندسي معماري منظر ،دكتري معماري منظر ،كارشناسي ارشد تكنولوژي (فناوري) معماري با گرايش هاي معماري ، بيونيك و معماري ديجيتال ،كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت ، كارشناسي ارشد مديريت ساخته ها ،كارشناسي ارشد معماري و انرژي ،برنامه رشته كارشناسي ارشد مرمت و احياء ابنيه و بافت هاي تاريخي با دو گرايش؛ حفاظت و مرمت ميراث معماري وحفاظت و مرمت ميراث شهري ،دكتري شهرسازي ،كارشناسي مهندسي شهرسازي
 •  تصويب كليات طرح پيشنهادي دكتر انصاري در مورد وضعيت شناسي و آسيب شناسي رشته هاي معماري و شهرسازي
ارائه طرح پيشنهادي مهندس نقره كار در مورد ابعاد تحول و ارتقاء سبك معماري ايراني – اسلامي
 • تصويب گزارش كارگروه فرعي معماري مبني بر تأئيد سرفصلهاي دروس ارائه شده از دانشگاه علم و صنعت ايران به منظور تسويه حساب با مجريان مربوطه
 • تدوين پيش‌نويس سند تحول و ارتقاء معماري و شهرسازي
 • بحث پيرامون برنامه دكتري رشته معماري اسلامي و ضرورت ابقاء يا حذف واژه «اسلامي» با توجه به وضعيت موجود اين رشته و نگراني برخي اعضاء كارگروه از عدم كارآيي اين رشته با سرفصل و اساتيد موجود.
 • طرح پيشنهادي مهندس نقره‌كار در باب «فرآيند خلق آثار هنري،‌ معماري و شهرسازي از منظر اسلامي».
 • برنامه ريزي براي برگزاري نشست تخصصي پيرامون چيستي، مفهوم شناسي و مباني نظري «معماري اسلامي» در سه سطح اعضاء كارگروه معماري شوراي تحول،‌ اساتيد معماري دانشگاه‌هاي تهران و اساتيد معماري دانشگاه‌هاي كشور.